HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet i SCANSTILLAS a.s

HMS-målsetting i SCANSTILLAS a.s

Vi arbeider kontinuerlig med å overvåke og utvikle det interne HMS-arbeidet i bedriften, og forbedre utførelsen av HMS-rutinene våre. Vårt overordnede mål vil alltid være null skader på våre ansatte, null skader hos våre kunder og null utslipp til miljøet, og vi innser at vi må arbeide systematisk og forebyggende for å klare dette målet.

For å oppnå vår nullvisjon når det gjelder skader og utslipp, har vi flere underliggende delmål i vårt HMS-arbeide.

Kontinuerlig arbeide for, og opprettholde ett godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle ansatte.
Forebygge belastningsskader og senskader grunnet arbeidet som utføres.
Vår drift skal gi minst mulig påvirkning og varige konsekvenser på ytre miljø ved at vi vurderer både bruk av kjemikaler, støyproblematikk og annen forurensning i forbindelse med vår utførelse.
Vedlikeholde arbeidsutstyr, verktøy etc i henhold til gjeldende myndighetskrav.
Kompetanse innenfor fag og HMS må deles og nyttiggjøres i hele organisasjonen.

Nye regler om arbeid i høyden, gjeldende fra 1. januar 2016.

Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Partene i arbeidslivet har vært involvert i regelverksarbeidet og endringene var på høring i 2014. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører.

Våre montører og kontraktsmedhjelpere har mange års erfaring i yrket, med enten fagbrev eller stillasopplæring, som leverer den kvalitet som tilfredsstiller myndighetenes krav.